TÂN TRƯỜNG SƠN GROUP CHUNG TAY CÙNG BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN ĐẨY LÙI COVID-19